اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، زهرا محمدیان ، دانشکده برق