اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، حسن رحمانیان کوشککی، دانشکده برق