اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، سید علی تقوی، دانشکده برق