اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، آرش باستانی، دانشکده برق