اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، مریم ابجدیان، دانشکده ریاضی