اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، آرزو کوچک پورفرد، دانشکده ریاضی