اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری، رسول احمدی، دانشکده شیمی