اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، محمد امیری، دانشکده فیزیک