طرح مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (عتف) و معاونت علمی و فنـاوري ریـاست جمهوري در حمـایت مـالی از ثبت اختراعـات خارجی (Patent)

طرح مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (عتف) و معاونت علمی و فنـاوري ریـاست جمهوري در حمـایت مـالی از ثبت اختراعـات خارجی (Patent)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (عتف) با همکاري معاونت علمی و فنـاوري ریـاست جمهوري در طرحی مشـترك اقـدام به حمـایت مـالی از ثبت اختراعـات خارجی  (Patent) توسط اعضاي هیئت علمی و دانشـجویان مراکز علمی، پژوهشـی و فناوري نموده است. طبق تفـاهم صورت پـذیرفته، پیشبینی شـده است تـا ۹۰ %از هزینه هـاي ثبت اختراعات در خارج از کشور از طریق منابع تخصـیص داده شده وزارت عتف و معاونت علمی و به واسطه کانون پتنت ایران پرداخت گردد.

جهت اطلاع از جزئیات طرح مذکور کلیک نمایید