حضور مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت عتف در دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر علیزاده مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت بازدید از امکانات مختلف دانشگاه صنعتی شیراز در این دانشگاه حضور یافتند. ایشان ضمن بازدید از دانشگاه در دفتر ریاست دانشگاه، با ریاست و تنی چند از معاونان دانشگاه دیدار کردند. در این نشست ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر علویان مهر ضمن خوشامدگویی به ایشان، به معرفی دانشگاه از زوایای مختلف علمی و فنی پرداختند و در خصوص جذب دانشجو از کشور های همسایه توضیحاتی ارائه نمودند.