انتصاب دکتر رضا اکبری به سمت ریاست دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر رضا اکبری به سمت ریاست دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شدند. پیش از این، مسئولیت این دانشکده به عهده جناب آقای دکتر امید بوشهریان بود که از خدمات شایسته ایشان نیز تقدیر گردیده است.