اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری، محمدحسن مجتبایی، دانشکده ریاضی