ارتقاء دکتر نجفقلی پور به مرتبه دانشیاری

دکترمحمدامیر نجفقلی پور عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت. روابط عمومی دانشگاه ضمن آرزوی توفیق برای نامبرده، این موفقیت را به ایشان و جامعه فرهیخته علمی دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.