تفاهم نامه همکاری با سازمان فنی و حرفه ای استان فارس

در راستای نیل به اهداف دانشگاه نسل سوم و کارآفرین، دانشگاه صنعتی شیراز جهت ارتقاء دانش و مهارت آموزی دانشجویان با سازمان فنی و حرفه ای استان فارس تفاهم نامه همکاری امضاء کرد. در این نشست که با حضور مسئولین سازمان فنی و حرفه ای استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز برگزارشد، دکتر محمد مهدی علویان مهر ریاست دانشگاه صنعتی شیراز ضمن اظهار خرسندی از امضای این تفاهم نامه، کسب مهارت برای دانشجویانی که قصد ورود به بازار کار و صنایع مختلف را دارند را بسیار مهم ارزیابی کرده و اظهار داشتند دانشجوی فارغ التحصیل در صورت داشتن مهارت لازم در رشته خود هرگز بیکار نخواهد ماند و خیلی زود جذب صنعت خواهد شد. ایشان ضمن اشاره به برنامه های مهارت آموزی کشور های پیشرفته، امضای این تفاهم نامه را جهت مهارت آموزی دانشجویان و ارتباط با صنایع استان و کشور بسیار مهم توصیف کردند.

دکتر حشمت الله کوشکی ریاست سازمان فنی و حرفه ای استان فارس نیز ضمن استقبال از این طرح، کسب مهارت برای دانشجویان رشته های فنی و مهندسی قبل از ورود به بازار کار را الزامی عنوان کردند. ایشان مهارت آموزی را برای پیشرفت و توسعه کشور ضروری دانسته و آمادگی کامل سازمان فنی و حرفه ای استان فارس را برای همکاری با دانشگاه صنعتی شیراز و سایر دانشگاه های استان اعلام نمودند. امضاء وتبادل تفاهم نامه همکاری پایان بخش این نشست بود.