ارتقاء رتبه دکتر حسینی به مرتبه دانشیاری

بنا به گزارش معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر حسینی به مرتبه ارزشمند دانشیاری ارتقاء یافت، روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را حضور ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.

دکتر حسینی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک این دانشگاه می باشد.