برگزاری ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه

با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاونت اداری و مالی دانشگاه مراسم ضیافت اندیشه اساتید برگزار شد.