دفاع از پایان نامه دکتری، مهسا تقی زاده دانشکده شیمی