اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، روح الله قائدی دانشکده ریاضی