اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری، سجاد فتحی دانشکده ریاضی