اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، آرش بازیار دانشکده مهندسی صنایع