اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، محمدحسین گرایی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات