اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، مهسا حیدری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات