اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، مولود اسماعیلی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات