اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری، رحیم طاهری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات