اطلاعیه دفاع از پروپوزال دکتری، بهناز جاماسب، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات