اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، نعیمه روا، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات