اطلاعیه دفاع از پروپوزال دکتری، سارا میرزایی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات