فراخوان حمایت از طرحهای پسا دکتری

فراخوان حمایت از طرح های پسا دکترا:

احتراما به استحضار می رساند بر اساس تفاهم نامه فی­مابین دانشگاه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، در فاز اول اجرای این بخش از تفاهم نامه حداکثر ۵ طرح پسادکترا از بین کلیه تقاضاهای دریافت شده تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ انتخاب و جهت بررسی و تأیید نهایی به صندوق معرفی خواهند شد. از متقاضیان درخواست می گردد نسبت به تکمیل فرم اولیه درخواست طرح پسا دکترا و ارسال آن از طریق استاد میزبان به معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز، اقدام نمایند.