اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، علی فرخی دانشکده مهندسی شیمی