اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، صادق خرمی دانشکده مهندسی شیمی