اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، سیده فائزه میراب حقیقی دانشکده مهندسی شیمی