اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، یاسر ناصرپور دانشکده مهندسی شیمی