اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، زهرا دهقانی دانشکده ریاضی