اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، عبدالله دوست بین دانشکده ریاضی