اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، ریحانه راسخی کازرونی دانشکده ریاضی