اطلاعیه شماره ۸ در خصوص دروس معارف

اطلاعیه شماره ۸ در خصوص دروس معارف

دانشجویان عزیز از این هفته باهماهنگی های صورت گرفته شرکت در کلاسهای مجازی و آنلاین دروس معارف ، میسر گردیده است، لذا خواهشمند است به سامانه MOODLE مراجعه کرده و طبق جدولهای زمانی تعریف شده برای دروس در کلاسها شرکت نمایید.

شایان ذکراست گواهیهای مجازی دروس معارف متعلق به جبرانی کلاسهای تعطیل شده و همچنین بعنوان فعالیتهای کلاسی درنظرگرفته شده ونمره آنها لحاظ خواهدشد.

موفق باشید