ارتقاء رتبه دکتر کدیور به مرتبه دانشیاری

بنا به گزارش معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، دکترکدیور به مرتبه ارزشمند دانشیاری ارتقاء یافت، روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را حضور ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.

دکتر اکبری عضو هیات علمی دانشکده فیزیک این دانشگاه می باشد.