اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارش، فرهاد صفایی اردکانی دانشکده مهندسی صنایع