اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، فاطمه قربانی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات