اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، ژیلا زارع، دانشکده ریاضی