اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، زهرا رنجبر، دانشکده ریاضی