قرار گرفتن نام و بیوگرافی دکتر جهانمیری در کتاب مشاهیر جهان

افتخاری دیگر برای دانشگاه صنعتی شیراز:

قرار گرفتن نام و بیوگرافی دکتر جهانمیری در کتاب مشاهیر جهان به طور دائم و عضویت ایشان به عنوان عضو ویژه (VIP) در کتاب مذکور.

کتاب مشاهیر جهان(Marquis who's who in the world )  سالانه افرادی که فعالیتهای شاخص به خصوص در زمینه علمی داشته اند را در این کتاب ثبت می نماید و اعضای دائم مشخصا از افراد برگزیده هرساله هستند که این افتخار نصیب دکتر جهانمیری و دانشگاه صنعتی شیراز در کنار برندگان جوائزنوبل  جهان شده است.

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را حضور دکتر جهانمیری و خانواده علمی دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.