اطلاعیه شماره ۱ در خصوص پذیرش دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹