اطلاعیه نحوه فعالیت دانشگاه از اول آذر به مدت ۲ هفته