اولین اطلاعیه در خصوص پذیرش با سوابق(معدل) دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹