اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،آقای علی رشیدنیا، دانشکده فیزیک