اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم فائزه پاک فطرت، دانشکده فیزیک