رایزن فرهنگی کشور عراق در ایران جهت بازدید از امکانات فنی و پژوهشی و بررسی توانمندی های علمی دانشگاه صنعتی شیراز در این دانشگاه حضور یافت.

رایزن فرهنگی کشور عراق در ایران جهت بازدید از امکانات فنی و پژوهشی و بررسی توانمندی های علمی دانشگاه صنعتی شیراز در این دانشگاه حضور یافت.

دکتر امجد المظفر در ابتدا از واحدهای مختلف فنی و پژوهشی، دانشکده ها و آزمایشگاه های دانشگاه بازدید نمود و جایگاه علمی دانشگاه و دیگر پیشرفتهای پژوهشی دانشگاه طی جلسه ای با حضور ریاست و مسئولین واحدهای مختلف دانشگاه برای ایشان و هیات همراه تشریح گردید.  

در ادامه جناب آقای دکتر امجد ضمن تشکر از میزبانان، دستاوردها و امکانات دانشگاه صنعتی شیراز را قابل توجه خواندند و اظهار امیدواری نمودند که با گسترش همکاری های علمی در آینده، فرصت خوبی برای تبادلات اساتید و دانشجویان ایجاد شود و ارتباطات دوطرفه ی علمی ایران و عراق ارتقا یابد.

در این دیدار که نماینده محترم وزارت خارجه در استان فارس هم حضور داشتند، در رابطه با همکاری در صدور ویزا برای دانشجویان و نیز استفاده از توانمندی کارشناس اقتصادی نمایندگی وزارت خارجه آمادگی خود برای همکاری اعلام نمودند.