اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،علی پونه، دانشکده شیمی