انتصاب رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز

انتصاب رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز

 

 

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سعدالله نصیری قیداری را به ریاست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز منصوب نمود.

دانشگاه صنعتی شیراز تا سال گذشته در زیرگروه هیأت امنای دانشگاه شیراز قرار داشت و از سال جاری دانشگاه‌های استان فارس در چارچوب ۲ هیأت امناء به دبیری دانشگاه‌های شیراز و صنعتی شیراز به فعالیت خود ادامه می‌دهند